Υποστήριξη φοιτητών

Πανεπιστημιακά μαθήματα

Τα φροντιστήρια «ΝΙΚΑ» με την εικοσάχρονη πείρα που διαθέτουν στον χώρο της εκπαίδευσης παρέχουν έγκυρη και αξιόπιστη βοήθεια στους φοιτητές είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προετοιμασίας τους για κατατακτήριες εξετάσεις. Οι φοιτητές ανάλογα με τις ανάγκες τους μπορούν να ενταχθούν σε τμήμα ή να ακολουθήσουν εξατομικευμένη διδασκαλία.
Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη σχολή μας, είναι η ικανότητα να προσαρμόζουμε την διδασκαλία στις ανάγκες των φοιτητών μας, γνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις τους παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση.
Αρχικά, προγραμματίζουμε μια πρώτη συνάντηση φοιτητή-τριας με τον υπεύθυνο καθηγητή, έτσι ώστε να ενημερωθούμε για τις ανάγκες που υπάρχουν και να οργανωθεί η διδακτέα ύλη καθώς και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ωράριο καθώς και το πλήθος των ωρών που απαιτούνται καθορίζεται από κοινού με τον φοιτητή-τρια και τον καθηγητή, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι προσωπικές ανάγκες του φοιτητή-τριας και να διασφαλίζεται η απόλυτη επιτυχία. Βασικός παράγοντας των επιτυχιών μας αποτελεί το διδακτικό προσωπικό που είναι άρτια καταρτισμένο και με μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, με μεγάλη εξειδίκευση στο αντικείμενο τους.

Φοιτητικές εργασίες & επεξεργασία δεδομένων στο SPSS

Άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εργασιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παροχής βοήθειας για την επεξεργασία ερωτηματολογίων με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS.

support_students